Công ty cổ phần Đầu tư VINAMOTOR (CIV) tiền thân là Công ty Vận tải hành khách số 14 được cổ phần hoá từ năm 2006. Công ty Vận tải hành khách số 14 được thành lập ngày 12/5/1966 trên cơ sở Đoàn xe 14 với tên ban đầu là Xí nghiệp Vận tải hành khách số 14. Từ khi thành lập đến những năm 80, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là vận tải hành khách liên tỉnh trên các tuyến Tây Bắc, Việt Bắc với tổng số đầu xe ôtô khoảng 500 đến 700 xe ôtô khách.
Công ty CP Đầu tư Vinamotor công bố nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2015


Công ty CP Đầu tư Vinamotor công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2015

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty đang hoạt động vận chuyển khách du lịch

Công ty đang hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến sau: